Sunday, March 16, 2008

Sasana Moli (HQ) in solidarity with Tibet Monks under the brutal crackdown by the Chinese's junta

Sasana Moli သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တိဗက္ရဟန္းေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္အတူ ရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

မတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈

တိဗက္ဴပည္တၾင္ ဴဖစ္ပၾားေနသည့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မဵားက ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ ဴပည္သူလူထုကို လက္နက္ဴဖင့္ ႎႀိမ္ႎႀင္းေနဴခင္းမဵားကို စိတ္ထိခုိက္ရပၝေဳကာင္း၊ အာဏာပိုင္မဵားက တိဗက္ဴပည္သူတုိႚ၏ စစ္မႀန္ေသာ လိုအင္ဆႎၬကို နားေထာင္ေစလိုေဳကာင္း သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ ပဓာနာေစရ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ လက္မႀတ္ေရးထိုးဴပီး သေဘာထား ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။

ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္တကၾ သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားက တရုတ္ဴပည္၏ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ လာေရာက္ဴခင္းကိုလည္း ကန္ႚကၾက္ထားခဲ့ဴပီး ဴဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ မဟာမိတ္ တရုတ္ႎိုင္ငံကိုယ္တိုင္၏ လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္၎၊ တရုတ္အစိုးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အကာအကၾယ္ေပးေနဴခင္းေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သူတိုႚ လိုလားေသာ လၾတ္လပ္ေရးႎႀင့္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးပန္းတိုင္သိုႚ ေရာက္ရႀိရန္ ေႎႀာင့္ေႎႀးေနဴခင္းတိုႚေဳကာင့္ တရုတ္အိုလံပစ္ကို သပိတ္ေမႀာက္ဳကေရး၊ ကန္ႚကၾက္ဳကေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ ဴမန္မာလူမႁအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား၊ အဖၾဲႚအစည္းမဵားနည္းတူ သာသနေမာဠိကလည္း တသေဘာတည္း ရပ္တည္သည့္ သေဘာထင္ရႀားလာေဳကာင္း ေတၾႚႎိုင္သည္ဟု ပရိသတ္တဦးက ထင္ဴမင္ခဵက္ေပးပၝသည္။

ဴပန္ဳကားေရးဆရာေတာ္မဵားကလည္း တိဗက္ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚအစည္းမဵား၊ ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ တိဗက္ ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမားတိုႚထံသိုႚ မိမိတိုႚ၏ ကိုယ္ခဵင္းစာရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္ခဵက္ကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးပိုႚႛဳကရန္ ေဴပာဆိုပၝသည္။

Sasana Moli - International Burmese Monks Organization in solidarity with Tibat's Monks and People - issued statementသာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တိဗက္ရဟန္းေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္အတူ ရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္
မတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈

Monday, March 10, 2008

Saffaron Monks and Sasanamoli Monks tour the World to expose the brutal crackdown of the monks' protest in September 2007

သာသနေမာဠိဆရာေတာ္မဵားႎႀင့္ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵား ႎိုင္ငံတကာ ခရီးဆန္ႚ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

မတ္ ၁၀၊ ၂၀၀၈

သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အတၾင္းေရးမႀႃးဆရာေတာ္ ဦးဥတၨရက မတ္လ ၆ ရက္ေနႚစၾဲဴဖင့္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားကို တိုက္တၾန္းရာတၾင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို ကန္ႚကၾက္ေရး၊ မူဳကမ္း အေဴခခံမူ ၁၀၄ ခဵက္ကို ဴပည္တၾင္းဴပည္ပရႀိ ဴပည္သူမဵားအား ရႀင္းလင္းဴပသေ၀ဖန္ဴပီး တစည္းတလုံးတည္း တသံတည္း တုန္ႚဴပန္ဳကေရးအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ေစလိုေဳကာင္း တင္ဴပထားခဲ့သည္။

ထိုရက္ပိုင္းမႀာပင္ အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံ၊ ဂဵာကာတာဴမိႂႚေတာ္တၾင္ ကဵင္းပေသာ လူႚအခၾင့္အေရးကၾန္ဖရင့္တၾင္လည္း ေရၿ၀ၝေရာင္ လႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ ပၝ၀င္ခဲ့သူ အရႀင္ဳသဘာသကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ဴပီး စစ္အစိုးရဖိႎႀိပ္မႁမဵားကို မဵက္ဴမင္သက္ေသအဴဖစ္ တင္ဴပရင္း၊ စစ္အစိုးရကို လက္နက္ေရာင္းခဵမႁမဵား ပိတ္ဆိုႚဳကရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

ထုိရက္သတၨပတ္တၾင္ပင္ သာသနေမာဠိ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသသည္ ဳသစေဳတးလ႖သိုႚ ေရာက္ရႀိလာဴပီး ဴမန္မာအေရးကိစၤမဵားကို တရားပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ေနေဳကာင္း သိရႀိရပၝသည္။

နယ္စပ္ေဒသသိုႚ တိမ္းေရႀာင္လာေသာ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵားကလည္း ႎိုင္ငံတကာသိုႚ ဳကၾခဵီဳကဴပီး ႎိုင္ငံတကာသိုႚ စစ္အစိုးရ၏ မတရားမႁမဵားကို ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဳကရန္ ဴမန္မာလူအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚမဵား၊ ႎိုင္ငံေရးအဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႚအစည္းမဵား၏ ၀ိုင္း၀နး္ကူညီ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားဴဖင့္ အရႀိန္ဴမႀင့္လာဳကပၝက အခဵိန္အခၝ ေကာင္းပင္ ဴဖစ္ေဳကာင္း နယ္စပ္ေဒသက အမဵႃိးသားေရးလႁပ္ရႀားသူတဦးက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားသည္။

Sasanamoli Announced to start campaign oppose Refrendum


Sasanamoli Announced to start campaign oppose Refrendum
March 6th 2008

Thursday, March 6, 2008

မ်ားစြာေသာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စား ဦးၾသဘာသက ဂ်ာကာတာ၊ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူသတ္မႈမ်ား အေၾကာင္းေျပာၾကား


မ်ားစြာေသာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စား ဦးၾသဘာသက ဂ်ာကာတာ၊ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူသတ္မႈမ်ား အေၾကာင္းေျပာၾကား
သီရိလကၤာေရာက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား စာမ်က္ႏွာ

မတ္ ၆၊ ၂၀၀၈

ဂ်ာကာတာ၊ အင္ဒိုနီးရွား (ေအပီ)- ျမန္မာရဟန္းေတာ္တပါးဟာ သူရဲ႕ ႏိုင္ငံအေပၚမွာ နဳိင္ငံတကာက လက္နက္ေရာင္းခ်မႈကို လူ႔အခြင့္ေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအစုိးရမ်ားအား စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ကုိ သူတို႔ရဲ႕ တုိင္းသူျပည္သားအေပၚ ဆန္႔က်င္၍ ေနာက္တစ္ခါ လုံးလုံး၀၀ လက္နက္ အသုံးမျပဳရန္ ၾကာသပေတးေန႔က ေတာင္းဆုိက္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ျမန္မာစစ္သားမ်ား၏ ေရာင္းရင္းရဟန္းေတာ္မ်ားအေပၚ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဦးေတာ္မ်ားကို ေျခေဆာင့္နင္းျခင္းႏွင့္ နံပါတ္တုတ္မ်ားနဲ႔ ဆက္တုိက္ ထုိးနက္ ထုေထာင္းျခင္းတုိ႔ကို သတိရတုန္လႈပ္ေျခာက္ခ်ားရန္ လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေၾကာင္း ဦးၾသဘာသက ေျပာပါတယ္။

“ဦးဇင္း မ်က္ရည္ဘယ္ေလာက္က်ခဲ့က်ခဲ့ ဒါအေရးမႀကီးဘူး” “ဒီပုံရိပ္ေတြကို ဦးဇင္းစိတ္ထဲက ေခ်ဖ်က္လုိ႔ မရႏုိင္ဘူး”လုိ႔ စစ္တပ္က ႏွိမ္နင္း ၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၿပီး ျပည္ပမွာ သတင္းသုံးေနေသာ မ်ားစြာေသာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စား ဦးၾသဘာသက ေျပာပါတယ္။

ဦးစြာပထမ ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အလြန္ျမင့္မားေသာ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္းျပဌာန္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆုံးျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမမ်ားေပၚသုိ႔ ထြက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ကား သူတုိ႔၏ ဆႏၵျပမႈေတြဟာ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလို ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)အတြင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ ေသာ အႀကီးမားဆုံး အစိုးရေတာ္လွန္ေရး သမဂၢ အသြင္အျဖစ္ အရိွန္ျမင့္တက္သြားခဲ့ပါတယ္။

အာဏာကို ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ စစ္တပ္ေတြကို ျဖန္႔ၾကပ္ လုိက္ၿပီးေနာက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အထိန္းအသိမ္းခံလုိက္ ရၿပီး အနည္းဆုံး လူ(၃၁) ေယာက္ အပစ္သတ္ ခံလုိက္ရေၾကာင္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ခန္႔မွန္းပါတယ္။ တစ္ရာေက်ာ္ကို ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ တုိင္းသူျပည္သားေတြကို ႏွိမ္နင္းသတ္ျဖတ္ရန္ သူတုိ႔ရဲ႕လက္နက္ႏွင့္ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဦးၾသဘာသကေျပာပါတယ္။

အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လက္နက္ေရာင္းခ်တဲ့ ႏုိင္ငံေတြကို ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆုိပါေၾကာင္း ရဟန္းေတာ္က ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အသုိက္အ၀န္းကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ဒီရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္နင္းမႈရဲ႕ေနာက္မွာ တားဆီးပိ္တ္ပင္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလုိ ဥေရာပသမဂၢကလည္း ၂၀၀၇-ခု မၿငိမ္သက္မႈ မတုိင္မီက လက္နက္ပစၥည္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးၾသဘာသဟာ သံရုံးတာ၀န္ခံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးတုိးတက္မႈမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈအား ျမင့္မားေစရန္ရည္သန္မႈနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား၏ အင္ဒုိးနီးရွားနုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ာကာတာမွာ က်င္းပတဲ့ သုံးရက္ၾကာ စုေပါင္းေတြ႕ဆုံ လုပ္ေဆာင္ေရး အခမ္းနား၌ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္းေဒသႏုိ္င္ငံေတြဟာ ျမန္မာအစိုးရဲ႕ ပိုလြန္ကဲေသာ စစ္တပ္အင္အားသုံးမႈကို ရႈတ္ခ်ခဲ့ေပမယ့္ ႏုုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူ၀ါဒရိွမႈနဲ႔ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကို ေရွာင္ဖယ္မႈရိွခဲ့ၾကတယ္။

“ဆူပူမႈနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေသာင္းက်န္းေနတုန္းဆုိေပမယ့္လုိ႔ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ားကေတာ့ ဘာမွ ထပ္ၿပီးမျဖစ္ပါဘူး”လုိ႔ ညီလာခံရဲ႕ စီစဥ္သူနဲ႔ လူ႔အခြင့္ေရး အုပ္စု Kontras က ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဆုိပါတယ္။“ဒီမုိကေရစီ လုပ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထုအား အဓမၼလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ေရး”အတြက္ စစ္အစုိးရကို လုံး၀ဖိအားေပး တုိးျမွင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Tuesday, March 4, 2008

Sasana Moli (East Coast) to mark Burma Human Rights Day in NYC


Sasana Moli (East Coast) to mark Burma Human Rights Day in NYC