Monday, March 10, 2008

Saffaron Monks and Sasanamoli Monks tour the World to expose the brutal crackdown of the monks' protest in September 2007

သာသနေမာဠိဆရာေတာ္မဵားႎႀင့္ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵား ႎိုင္ငံတကာ ခရီးဆန္ႚ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

မတ္ ၁၀၊ ၂၀၀၈

သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အတၾင္းေရးမႀႃးဆရာေတာ္ ဦးဥတၨရက မတ္လ ၆ ရက္ေနႚစၾဲဴဖင့္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားကို တိုက္တၾန္းရာတၾင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို ကန္ႚကၾက္ေရး၊ မူဳကမ္း အေဴခခံမူ ၁၀၄ ခဵက္ကို ဴပည္တၾင္းဴပည္ပရႀိ ဴပည္သူမဵားအား ရႀင္းလင္းဴပသေ၀ဖန္ဴပီး တစည္းတလုံးတည္း တသံတည္း တုန္ႚဴပန္ဳကေရးအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ေစလိုေဳကာင္း တင္ဴပထားခဲ့သည္။

ထိုရက္ပိုင္းမႀာပင္ အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံ၊ ဂဵာကာတာဴမိႂႚေတာ္တၾင္ ကဵင္းပေသာ လူႚအခၾင့္အေရးကၾန္ဖရင့္တၾင္လည္း ေရၿ၀ၝေရာင္ လႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ ပၝ၀င္ခဲ့သူ အရႀင္ဳသဘာသကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ဴပီး စစ္အစိုးရဖိႎႀိပ္မႁမဵားကို မဵက္ဴမင္သက္ေသအဴဖစ္ တင္ဴပရင္း၊ စစ္အစိုးရကို လက္နက္ေရာင္းခဵမႁမဵား ပိတ္ဆိုႚဳကရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

ထုိရက္သတၨပတ္တၾင္ပင္ သာသနေမာဠိ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသသည္ ဳသစေဳတးလ႖သိုႚ ေရာက္ရႀိလာဴပီး ဴမန္မာအေရးကိစၤမဵားကို တရားပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ေနေဳကာင္း သိရႀိရပၝသည္။

နယ္စပ္ေဒသသိုႚ တိမ္းေရႀာင္လာေသာ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵားကလည္း ႎိုင္ငံတကာသိုႚ ဳကၾခဵီဳကဴပီး ႎိုင္ငံတကာသိုႚ စစ္အစိုးရ၏ မတရားမႁမဵားကို ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဳကရန္ ဴမန္မာလူအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚမဵား၊ ႎိုင္ငံေရးအဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႚအစည္းမဵား၏ ၀ိုင္း၀နး္ကူညီ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားဴဖင့္ အရႀိန္ဴမႀင့္လာဳကပၝက အခဵိန္အခၝ ေကာင္းပင္ ဴဖစ္ေဳကာင္း နယ္စပ္ေဒသက အမဵႃိးသားေရးလႁပ္ရႀားသူတဦးက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားသည္။

No comments: