Tuesday, February 5, 2008

သာသနေမာဠိ ၃ လပတ္ စည္းေ၀း

သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀း
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၇

ဴပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃ ရက္ေနႚက သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵားတိုႚ ၃ လပတ္ အစည္းအေ၀း ကဵင္းပခဲ့ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ၊ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦပညာ၀ံသ တိုႚ၏ ဳသ၀ၝဒလမ္းညၾန္မႁမဵားႎႀင့္အညီ ကဵင္းပဳကရာတၾင္ စိတ္ပၝ၀င္စားေတာ္မူဳကေသာ ဆရာေတာ္မဵားလည္း တက္ေရာက္ ဳကားနာဳကသည္ဟု ဆိုပၝသည္။

ေအာက္တိုဘာလက စတင္ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴပီးေနာက္ပိုင္းတၾင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား အပၝအ၀င္ အမႁေဆာင္သံဃာေတာ္အသီးသီးက မိမိတိုႚ သီတင္းသုံးရာဌာနမဵားသာမက ႎိုင္ငံတကာသိုႚ ဳကၾခဵီဴပီး သာသနာ့အေရး ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵား၊ အဖၾဲႚခၾဲမဵား တိုးခဵဲႚဖၾဲႚစည္းမႁမဵား၊ လူပုဂၢႂိလ္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားသိုႚ တရားေဟာေဴပာ ရႀင္းလင္းမႁမဵား၊ ဴပည္တၾင္း၊ ဴပည္ပ ႎႀင့္ နယ္စပ္ေဒသရႀိ အခက္အခဲမဵားႎႀင့္ ဳကႂံေတၾႚေနရေသာ သံဃာေတာ္မဵားသိုႚ အားေပးကူညီ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵား ႎႀင့္ အလႀႃေငၾမဵား ၀ုိင္း၀န္းကပ္လႀႃမႁမဵားကို စနစ္တကဵဴဖင့္ သာသနာေရးကိစၤမဵားတၾင္ ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ေရး စသည့္ အေဳကာင္းအရာမဵားကို ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပဴခင္း အတည္ဴပႂဴခင္း ဴဖည့္စၾက္ အဳကံဴပႂဴခင္းတိုႚအဴပင္ ေရႀႚလုပ္ငန္းစဥ္မဵား ခဵမႀတ္ဳကဴခင္းတိုႚ တညီတညၾတ္တည္း ဴပႂႎိုင္ခဲ့ဳကသည္ဟု ဳကားသိရပၝသည္။

အထူးသဴဖင့္ အမႁေဆာင္ ဆရာေတာ္မဵားက သီးသန္ႚ အလုပ္အဖၾဲႚမဵား သတ္မႀတ္ဳကဴပီး သာသနေမာဠိ၏ ခဵမႀတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားကို ၀ိုင္း၀န္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရၾက္ဳကရန္လည္း ေဆၾးေႎၾးဳကေဳကာင္း၊ သာသနေမာဠိ၏ အေသးစိတ္ ဖၾဲႚစည္းပုံႎႀင့္ ၀ိနည္းႎႀင့္အညီ စည္းမဵည္းမဵား ဴဖည့္စၾက္ေရးဆၾဲဴခင္းတိုႚကို အတၾင္းေရးမႀႃးဆရာေတာ္မဵားအဖၾဲႚသိုႚ တာ၀န္လၿဲအပ္ေဳကာင္း၊ ဴပည္တၾင္းရႀိ အေရးဳကီးေနဴပီဴဖစ္ေသာ အမဵႂိးသားေရး၊ သာသနာေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆရာဒကာတိုႚ လက္တၾဲဴပီး စည္းရုံးညီညၾတ္ဳကလဵက္ အရႀိန္ဴမႀင့္ ေဆာင္ရၾက္ေရးကို အဓိက ေဆၾးေႎၾးတိုင္ပင္ဳကေဳကာင္း စသည္ဴဖင့္ သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ အတၾင္းေရးမႀႃးဆရာေတာ္ တပၝးဴဖစ္သူ ဦးဂုဏိသရက မိုးမခသိုႚ ေဴဖဳကားခဲ့သည္။

No comments: