Friday, May 2, 2008

Tribute to U Kovida from Ashin Nanika

 ေကဵးဇူးဂုဏ္ရႀိန္ ထူး ထိန္ ထၾဋ္မုိႛ
ဦးႎႀိမ္ညၾတ္လုိႚ ရႀိခုိးမယ္

အရႀင္ဉာဏိက

ေမ ၂၊ ၂၀၀၈

စာေရးသူက မစုိးရိမ္စာသင္သားေဟာင္း။ မစုိးရိမ္မႀာေနခဲ့႓ပီး မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မဵားဆီက ပညာေတၾ ေလ့လာဆည္း ပူးခဲ့တာ။ ဆုိေတာ့ ကုိယ့္ငၝးခဵဥ္မုိႛ ကို္ယ္ခဵဥ္တယ္ဴဖစ္မႀာစုိးလုိႛ မစုိးရိမ္နဲႛ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မဵားအေဳကာင္း မေဴပာလုိခဲ့ဘူး။ သုိႛေပမယ့္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးေကဵးဇူးမကင္းလုိႛ မစုိးရိမ္ အေပၞသံေယာဇဥ္ရႀိတဲ့ မိတ္ေဆၾေတၾက မစုိးရိမ္နဲႛ မစုိးရိမ္ ဆရာေတာ္႒ကီးအေဳကာင္း ေဴပာဴပဖုိႛတုိက္တၾန္းဳကတယ္။

မစုိးရိမ္ ေကဵာင္းတုိက္႒ကီးကေတာ့ ပရိယတၨိနယ္ပယ္မႀာ၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံ နယ္ခဵဲႛေအာက္ကလၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အာဏာရႀင္မဵားေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အမဵိႂးသား ေရးလႀႂပ္ရႀားမႁမႀန္သမ႖မႀာ၊ ထိပ္ဆုံး ကရႀိတဲ့ေကဵာင္းတုိက္႒ကီးတစ္ခုဴဖစ္တယ္လုိႛဆုိလုိက္လဵင္ အတန္ ႓ခႂံငုံမိမႀာပၝ။ ဒီေနရာမႀာ မစုိးရိမ္ေကဵာင္းတုိက္ထက္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာ၀ိဒၝဘိ၀ံသအေဳကာင္းကုိပဲ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။

မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး စံလၾန္ေတာ္မူတဲ့သတင္းကုိ ဳကားမိတဲ့ ဒကာတစ္ဦးက မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ သူမတူ ထင္ရႀားတဲ့ သေကႆတစ္ခုကုိ ေဴပာဴပႎုိင္မလားလုိႛ ေလ႖ာက္တယ္။ ဒၝမဵားခက္တာမႀတ္လုိႛ။ ဒီလုိထင္လုိ္က္တယ္။ တကယ္ ေဴပာမယ္ဆုိေတာ့ ဘာကုိေဴပာရမယ္ဆုိတာ ေ၀ခၾဲမရ ဴဖစ္မိတယ္။ စုိးရၾံႛစိတ္လည္း ၀င္လာမိတယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ။ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးမႀာက သူမတူ၊ ဘယ္သူမႀ မတုႎုိင္တဲ့ ဂုဏ္ေတၾဆုိတာက အမဵား႒ကီး။ ဒီေတာ့ ဂုဏ္ရႀားလုိႛ ေဴပာဖုိႛခက္တာ မဟုတ္ပဲ၊ ဂုဏ္မဵားလုိႛ အခက္ေတၾႛဴဖစ္ေနရတာ။ ကုိယ္ခဵီးပမည့္ စကားလုံးဴဒပ္ေတၾက ဆရာေတာ္ ႒ကီးရဲ့ အရႀိဂုဏ္ကုိ ထပ္ခဵပ္အမႀီ မဴဖစ္ႎုိင္မႀာမုိႛ ဂုဏ္နဲႛဴဒပ္ တပ္ထပ္တည္း မကဵမႀာကုိ စုိးရိမ္တာ။ သုိႛေပမယ့္ ကုိယ္သိ ထားသမ႖ေလးထဲက အထင္ရႀားဆုံးလုိႛ ယူဆတဲ့ ဂုဏ္တစ္ပုဒ္ကုိ ရုတ္တရက္ပဲ ဴပန္ေဴပာဴဖစ္လုိက္တယ္။

အဲဒၝက 'ယေနႛေခတ္ ႎႀစ္ငၝးဆယ္အတၾင္း ဓမၳာစရိယစာေမးပၾဲသမုိင္းမႀာ ပၝရာဇိကဏ္ကဵမ္းစာႎႀင့္ ပတ္သက္လဵင္ ဆရာေတာ္႒ကီးဟာ အေအာင္ဴမင္ဆုံး၊ အေကဵာ္ဳကားဆုံး၊ စာလုိက္တပည့္သံဃာအမဵားဆုံး၊ နံပၝတ္တစ္၊ နံပၝတ္ ၀မ္း၊ Second to None/ စာခဵဆရာေတာ္တစ္ပၝးဴဖစ္တယ္' ဆုိတာပၝ။ စာေရးသူရဲ့ အေဴဖကုိ ဴမန္မာတစ္ႎုိင္ငံလုံးရႀိ ဘယ္ရဟန္း ပညာရႀိတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမႀ ကန္ႛကၾက္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဴငင္းမည့္သူလည္း မရႀိႎုိင္ပၝဘူး။ ဒီေလာက္ထိ သာသနာအတၾက္ အကဵိႂးမဵားခဲ့တဲ့ဆရာေတာ္႒ကီးပၝ။ ဒီအတၾက္ ထင္ရႀားေအာင္ အနည္းငယ္ ခဵဲႛေဴပာဴပခဵင္ပၝတယ္။

ေနႛလည္ ၁၂ နာရီတိတိအခဵိန္ဆုိတာက အမဵားစုစာသင္သားေတၾ ေနႛဆၾမ္းစားအ႓ပီး ေခတၨနားခဵိန္။ မႎၨေလးဆုိတာ ကလည္း ေနကတစ္ႎႀစ္ပတ္လုံးပူ႓ပီး အ႓မဲတန္းေခ႗းတစီးစီးနဲႛ ပူအုိက္႓ပီးေနတတ္တာ။ ဒီလုိစာသင္သားအမဵားစု အနားယူတတ္ခဵိန္မဵိႂး၊ အပူရႀိန္ေတာက္ေတာက္အခဵိန္မဵိႂးမႀာမႀ ဓမၳာရိယစာ၀ၝမဵားထဲမႀာ အခက္ခဲဆုံး၊ နည္းပရိယာယ္ အ႐ကၾယ္ဆုံးဴဖစ္တဲ့ ပၝရာဇိကဏ္စာ၀ၝကုိ ဆရာေတာ္႒ကီးက ပုိႛခဵခဲ့တာ။ ဒီအခဵိန္မႀာ ဒီစာ၀ၝကုိေရၾး႓ပီး ပုိႛခဵတဲ့ ဆရာ ေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ မိမိစၾမ္းရည္အေပၞယုံဳကည္မႁ ဘယ္ေလာက္ခုိင္မာသလဲဆုိတာ ဒီတစ္ခုထဲနဲႛ မႀန္းဆသိႎုိင္ပၝတယ္။

ေနာက္႓ပီး မႎၨေလး႓မိႂႛဆုိတာက စၝခဵအေကဵာ္အေမာ္ဆရာေတာ္ေတၾ အမဵားစုေနတဲ့႓မိႂႛ။ ေခတ္မီမီ ေဴပာရလဵင္ ကၾန္ပီတီးရႀင္း (Competition) သိပ္မဵားတဲ့႓မိႂႛ။ ႓ပိႂင္ဆုိင္မႁမဵားတဲ့႓မိႂႛ။ စာသင္သံဃာေတၾအေနနဲႛ ဆရာေရၾးဖုိႛ အခၾင့္အလမ္းအေပၝဆုံး႓မိႂႛ။ ဒီအထဲ ဓမၳာစရိယတန္းလုိစာ၀ၝမဵိႂးဆုိတာကလည္း စာလုိက္သံဃာေတာ္ေတၾအေနနဲႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ကုိယ့္ေရၾးခဵယ္မႁနဲႛ စာတက္တတ္ဳကတာ။ စာသင္ႎႀစ္စ တစ္ပတ္ဆယ္ရက္ခန္ႛ အစမ္းတက္ေရာက္ဳကည့္လုိႛ ဒီစာခဵဆရာ မဟန္ဘူးထင္လုိႛကေတာ့ တာ့တာပဲ။ ဘယ္ကုိယ္ေတာ္မႀ တေတာင္ပၾန္းခံ၊ ဒူးပၾန္းခံ႓ပီး ဆက္လက္တက္ေနမယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိအေနအထားမဵိႂးမႀာ စာသင္သားသံဃာေတၾ အနားယူလုိတတ္တဲ့ ေနမၾန္းတည့္ ၁၂ နာရီတိတိ အခဵိန္မဵိႂးမႀာမႀ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးက ဓမၳာစရိယကဵမ္းစာမဵားထဲမႀာ အခက္ခဲဆုံး ကဵမ္းစာ၀ၝကုိ ေရၾး႓ပီးပုိႛခဵတာ။

တကယ္ဆုိ စာ၀ၝခဵိန္က စာလုိက္သံဃာနည္းပၝးဖုိႛ အေဳကာင္းေပၝင္း စုံေနတာ။ သုိႛေပမယ့္ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ စာ၀ၝကုိ လုိက္ခၾင့္ရဖုိႛက ဧရာမ အခၾင့္အေရး႒ကီးတစ္ခု။ထုိင္စရာတစ္ေနရာရဖုိႛ ေနရာကုိ ႒ကိႂတင္ ဦးဳကရတာ။ သတ္သတ္မႀတ္မႀတ္ ကုိယ့္ေနရာေလး မတည္႓မဲမီ ပထမတစ္ပတ္ေလာက္အတၾင္းမႀာဆုိ ကုန္းကုန္းကၾကၾ ဒူးခဵစရာေနရာ ေလးတစ္ေနရာရဖုိႛ သူႛထက္သူဦးေအာင္ ႒ကိႂတင္သၾား႓ပီး သင္းပုိင္ေလးေတၾ ခင္းဳကရတာ။ ႎုိ္ႛမဟုတ္လုိႛကေတာ့ ေလႀခၝးခုံေပၞမႀာ၊ ေကဵာင္းေရႀႛသစ္ပင္ရိပ္ေအာက္မႀာ တစ္၀ၝတၾင္းလုံး ေနရာယူေပေတာ့။ အဲဒီလုိကုိ ဆရာေတာ္ဘုရား ႒ကီး စာ၀ၝက စာလုိက္သံဃာမဵားအဳကား ေရပန္းစားတာ။

ေရပန္းမစား ေနပၝရုိးလား။ ဆရာေတာ္႒ကီးက ခက္ခဲတဲ့ကဵမ္းစာ႒ကီးကုိပဲ နားလည္လၾယ္ေအာင္ ပုိႛခဵႎုိင္စၾမ္းတာ၊ ဟာသဉာဏ္ရၿင္ရၿင္နဲႛ စာသင္သားေတၾရဲ့စိတ္ဓာတ္ကုိ ဴမင့္တင္ေပးႎုိင္တာ၊ စာေပဗဟုသုတတင္မက အေထၾေထၾ ဗဟုသု တကုိပၝ ေပးႎုိင္စၾမ္းတာ၊ ဒၝေတၾက ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ အစၾမ္းအစ။

ကုိယ္ကဵင့္တရားပုိင္းဳကဴပန္ေတာ့ အာဏာမမက္၊ ရာထူးမမင္၊ လာဘ္ရၿင္ဖုိႛ မစဥ္းစား၊ အာဏာရႀိသူ၊ ရာထူးရႀိသူတုိႛ ႒ကိႂးဆၾဲရာမကပဲဲ အမဵိႂးဘာသာ သာသနာေရး သက္သက္အေပၞမႀာသာ အာရုံစူးႎႀစ္ထားခဲ့တဲ့ဆရာေတာ္႒ကီး၊ မိမိအသက္နဲႛ အမဵိႂးဘာသာသာသနာယႀဥ္လာလဵင္ အမဵိႂးဘာသာဖက္ကုိ အေလးသာခဲ့တဲ့ဆရာေတာ္႒ကီး။ ခုေတာ့ ပရိယတၨိသမုိင္းမႀာ တုႎႁိင္းဖုိႛ ခက္ခဲတဲ့ တစ္ေခတ္တစ္ ခၝမႀာ တစ္ပၝးတည္းသာ ရႀားရႀားပၝးပၝး ေပၞေပၝက္လာတဲႛ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဘ၀ခႎၭာေ႐ကၾလုိႛ သၾားခဲ့႓ပီ။ တရားသံေ၀ မယူပၝပဲ ငုိထုိက္လုိႛသာ ငုိလုိက္ဳကမယ္ဆုိလဵင္ဴဖင့္ တပည့္စာသင္သားသံဃာေတာ္ေတၾရဲ့ လၾမ္းမဵက္ရည္ေတၾက သမုဒၬရာေရဴပင္ထက္ ပုိမုိကဵယ္ဴပန္ႛသၾားမလားပၝ။

စာခဵတင္လား။ ဘယ္ဟုတ္လိမ့္မလဲ။ စာေရးသူတုိႛလုိ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ပုိႛခဵတဲ့ပၝရာဇိကဏ္စာ၀ၝကုိ ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္သင္ယူဖူးလုိႛပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဆရာေတာ္ရဲ့ မစုိးရိမ္ပၝရာဇိကဏ္အေဴဖစာအုပ္ကုိ ဳကည့္ရႀႂဖူးလုိႛပဲဴဖစ္ဴဖစ္ အသက္ငၝးဆယ္ေအာက္ရႀိ ဓမၳာစရိယ၀င္သံဃာေတာ္မဵားအေနနဲႛ တစ္နည္းနည္းနဲႛေတာ့ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ေကဵးဇူးတရားနဲႛကင္းသူဆုိတာလည္း အေတာ္ကုိ ရႀားမႀာပၝ။ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ မစုိးရိမ္ပၝရာဇိကဏ္ကဵမ္းစာအုပ္႒ကီးကလည္း ဓမၳာစရိယစာေမးပၾဲသမုိင္းရဲ့ အခုိင္မာဆုံး မႀတ္တုိင္႒ကီးတစ္ခု မဟုတ္လား။

အသစ္ေတၾဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္း အေဟာင္းကုိေတာ့ တလည္လည္ ဆုိတဲ့စကားရႀိေပမယ့္ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ ကဵမ္းစာအုပ္႒ကီး နဲႛပတ္သက္လာလဵင္ ေနာက္ထၾက္တဲ့ ဘယ္အသစ္ေတၾမႀ ေကာင္းတယ္လုိႛ ဆုိမရႎုိင္ေအာင္ကုိပဲ၊ ေခၝင္းေဖာ္လုိႛ မရ ႎုိင္ေအာင္ကုိပဲ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ ကဵမ္းစာ႒ကီးက ေခၝင္းေမာ္႓မဲ၊ ေခၝင္းေပၞဆဲ။ သစ္လၾင္ဆဲ။ သစ္လၾင္႓မဲ။ ဒီစာ ေမးပၾဲနဲႛ ဒီစာသင္စနစ္ရႀိေနသမ႖ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ ကဵမ္းစာအုပ္႒ကီးကလည္း ခန္ႛခန္ႛသန္ႛသန္ႛ ေနရာယူေနဆဲ ဴဖစ္ေနဦးမႀာပၝပဲ။

ဂုဏ္ကုိဂုဏ္မႀန္း မသိတဲ့သူေတၾကေတာ့ ခဵီးကဵႃးစကားဆုိရမည့္အစား အမနာပစကားေတၾကုိသာ ဆုိတတ္ဳကတယ္။ ဒၝလည္း အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး။ သူေတာ္ေကာင္းမႀ သူေကာင္းစကားဆုိတတ္ေလတာ။ သဘာ၀။

သရီရႍ ဂုဏနဥၤ၊ ဒူရ မစၤ ႎၨ မႎၨရံ။
သရီရံ ခဏ၀ိဒၭံသီ၊ ကပၯဌာယိေနာ ဂုဏာ။

ခႎၭာကုိယ္႒ကီးနဲႛ ဒီကုိယ္႒ကီးကုိ အမႀီဴပႂ႓ပီး ရရႀိလာတဲ့ ဂုဏ္ေတၾနဲႛက မတူႎုိင္ပၝဘူးတဲ့။ ဂုဏ္ရဲ့တည္ရာ ကုိယ္ခႎၭာ႒ကီး ကၾယ္ေပဵာက္သၾားေပမယ့္ ဂုဏ္ကေတာ့ လၾယ္လၾယ္နဲႛ ေပဵာက္ကၾယ္မသၾားပဲ ကမၲာရႀည္ဳကာ တည္ေနတတ္တယ္ … တဲ့ နီတိဆရာမဵားက ေဴပာတယ္။

ဴမတ္ဗုဒၭကုိယ္ေတာ္တုိင္လည္း "ရူပံ ဇီရတိ မစၤာနံ၊နာမ ေဂၝတၨံ နဇီရတိ" လုိႛ မိန္ႛထားတယ္။ ရုပ္ခႎၭာကုိယ္႒ကီး ေဆၾးေဴမႛအုိေဟာင္းေပမယ့္ အမည္နာမ ဂုဏ္အလႀေတၾကေတာ့ အုိဳကတယ္လုိႛ မရႀိပၝဘူးတဲ့။ ဒီစကားက ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးလုိ ပုဂၢိႂလ္ထူးနဲႛမႀ တကယ့္ကုိ လုိက္ဖက္ညီတဲ့အဆုိပၝ့။

ဘာသာ သာသနာအတၾက္၊ တုိင္းဴပည္နဲႛ လူမဵိႂးအတၾက္ ကုိယ္နဲႛအသက္ကုိ မငဲ့ကၾက္ပဲ ဦးေဆာင္ဦးရၾက္ ထမ္းရၾက္ခဲ့ တဲ့ဆရာေတာ္႒ကီး၊ တာ၀န္ေကဵပၾန္ခဲ့တဲ့ မဟာလူသား ဆရာေတာ္႒ကီးတပၝးမုိႛ ဘ၀လားေကာင္းဖုိႛအတၾက္ ပူေဆၾး ေဳကာင့္ဳကဴဖစ္ေနစရာေတာ့ အမႀန္မလုိပၝဘူး။ သုိႛေပမယ့္ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ တုႎႁိင္းမဲ့ေကဵးဇူးဂုဏ္ေတၾကုိ ေမ႖ာ္ မႀန္းတမ္းတ႓ပီး တပည့္တပမ္းေတၾအေနနဲႛေတာ့ ေနာင္ႎႀစ္ေပၝင္းဳကာေညာင္းစၾာ ေအာင့္ေမ့တမ္းတ သတိရစိတ္ ဴဖစ္ ေနဦးမႀာကေတာ့ အမႀန္ပၝပဲ။ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ အမည္နာမ ဂုဏ္၀ိေသသေတၾကလည္း သာသနာ့သမုိင္း၊ ဴမန္မာ့သမုိင္း ေလဟာဴပင္မႀာ အစဥ္ထာ၀ရ ရႀင္သန္ေမၿးပဵံႛကာ ေ၀့၀ဲလၾင့္ပဵံလဵက္ ေနေလဦးမႀာလည္း ေသခဵာလႀပၝတယ္။ ။

ေဴခေတာ္ဦးခုိက္လဵက္
တပည့္
ဉာဏိကာဘိ၀ံသ
ေမတၨာနႎၬ၀ိဟာရ ဓမၳရိပ္သာ
ကာလီဖုိးနီးယားဴပည္နယ္

No comments: