Wednesday, December 19, 2007

Brief Biography of Patron Sayadaw U Kovida

မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဘဒၬႎ ၨ ေကာ၀ိဒၝဘိ၀ံသ ၏ ေထရုပၯတၨိအကဵဥ္း

ေမၾးဖၾားခုႎႀစ္

မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဘဒၬႎ ၨ ေကာ၀ိဒၝဘိ၀ံသကုိ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပုသိမ္႓မိႂႛ ၊ အသည္႒ကီးရပ္ေန ခမည္းေတာ္ ဦးေမာင္စီ ၊ မယ္ေတာ္ ေဒၞသိန္းတင္တုိႛမႀ ၁၂၈၉ ခု ၊ ကဆုန္လဆုတ္ (ဂ)ရက္ေနႛမႀာ ဖၾားဴမင္ခဲ့။

ရဟန္းဴဖစ္ႎႀစ္

၁၃၀၈ ခု တန္ေဆာင္မုန္းလဴပည့္ေနႛ

ပညာသင္ဳကားခဲ့ေသာ ေကဵာင္းတုိက္မဵား

ဓႎုဴဖႃ႓မိႂႛ၊ ခင္မကန္ေကဵာင္းတုိက္၊ မႎၨေလး႓မိႂႛ မစုိးရိမ္ေကဵာင္းတုိက္၊

အဴမင့္ဆုံးေအာင္ဴမင္ခဲ့ေသာ စာေမးပၾဲမဵား

သာသနဓဇ သိရီပ၀ရဓမၳာစရိယ၊ ေစတိယဂႆဏ ဓမၳာစရိယ၊ ပရိယတၨိသာသနဟိတ (သကဵသီဟ) ဓမၳာစရိယ

သာသနာေရးေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵား

၁၃၁၇ ခု ၁၃၆၆ ခုႎႀစ္တုိင္ ႎႀစ္ေပၝင္း (၅၀) ဳကာ မစုိးရိမ္ေကဵာင္းတုိက္၌ စာေပမဵားပုိႛခဵခဲ့။ ေႎၾရာသီ အထူးသင္တန္း အဴဖစ္ ရန္ကုန္႓မိႂႛ၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေငၾဳကာရံပရိယတၨိစာသင္တုိက္တၾင္လည္း ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ စာေပမဵားပုိႛခဵခဲ့။ အထူးသဴဖင့္ ဓမၳာစရိယတန္းဆုိင္ရာ၊ ၀ိနည္းကဵမ္းအဖၾင့္ဴဖစ္ေသာ ပၝရာဇိကဏ္အႉကထာကဵမ္းပုိႛခဵရာ၌ အထူး ေအာင္ဴမင္ေကဵာ္ဳကား။

ဆရာေတာ္႒ကီး၏ ၄င္းစာ၀ၝပုိႛခဵရာတၾင္ စာလုိက္သံဃာမဵား အလၾန္မဵားဴပားလႀသဴဖင့္ ေကဵာင္းေရႀႛ သစ္ပင္မဵားေအာက္ကပင္လဵင္ သံဃာေတာ္မဵား စာ၀ၝလုိက္ဳကရ။ ဆရာေတာ္႒ကီးသည္ သူႛေခတ္သူႛခၝ အတၾင္း အေအာင္ဴမင္ဆုံး ပၝရာဇိကဏ္ကဵမ္းဆုိင္ရာ စာခဵအေကဵာ္တစ္ပၝးအဴဖစ္ မႀတ္တမ္းဴပႂႎုိင္။ တိပိကပၝဠိ ဴမန္မာအဘိဓာန္ ကဵမ္းဴပႂအဖၾဲႛ၀င္ဆရာေတာ္တစ္ပၝးအဴဖစ္လည္း ေဆာင္ရၾက္ခဲ့။

အကဵဥ္းစံဘ၀

ဆရာေတာ္႒ကီး၏ အမဵိႂးဘာသာ သာသနာႎႀင့္စပ္ဆုိင္လာလဵင္ တက္တက္႐ကၾ႐ကၾ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ပၝ၀င္ေဴပာဆုိေလ့ ရႀိေသာ သေဘာထားေဳကာင့္ ၁၉၉၀ ခု ၊ စစ္အစုိးရအား သံဃာေတာ္မဵားက ၀ိနည္းေတာ္ႎႀင့္အညီ ဓမၳနည္းလမ္း ကဵကဵ ပတၨနိကၠႂဇၦနကံ ေဆာင္ရာ၀ယ္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္တစ္ပၝးအဴဖစ္ စၾပ္စၾဲကာ မတရားသဴဖင့္ ေထာင္သုံးႎႀစ္ အကဵဥ္းခဵဴခင္းကုိလည္း ခံခဲ့ရ။

ဴပႂစုခဲ့ေသာကဵမ္းစာမဵား

မစုိးရိမ္ပၝရာဇိကဏ္အေဴဖ ပ-ဒု-တ သုံးတၾဲ
မစုိးရိမ္သီလကၡန္အေဴဖ
မစုိးရိမ္ အႉသာလိနီအေဴဖ
တိပိ
က ပၝဠိဴမန္မာ အဘိဓာန္ကဵမ္း

ဴပည္ပ သာသနာဴပႂ လုပ္ငန္းမဵား

ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးသည္ သက္ေတာ္၀ၝေတာ္ ႒ကီးဴမင့္႓ပီဴဖစ္ေသာ္လည္း ဗုဒၭသာသနာ ဴမန္မာဴပည္က ေပဵာက္ကၾယ္ မည့္အေရး ေတၾႛဴမင္ရေသာအခၝ၌ မဵက္ႎႀာလၿဲ မေနႎုိင္အားပဲ အားတက္သေရာ ေရႀႛတန္းမႀပၝ၀င္ကာ ေဟာေဴပာစည္း ရုံး ေရႀႛေဆာင္လမ္းဴပေနဆဲဴဖစ္။

၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ တၾင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားဴဖင့္ ဖၾဲႛစည္းထားသည့္ သာသနာ့ေမာဠိ - အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာ ရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ဳကီး၏ ပဓာနေစရ ဆရာေတာ္ဳကီးအဴဖစ္ ေဆာင္ရၾက္လ႖က္ရႀိသည္။

No comments: