Thursday, May 8, 2008

သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဦးတည္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ အာဗာ့ဇ္ (Avaaz.Org) က အလွဴေငြေကာက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ သိန္းေက်ာ္ လက္ခံရရွိျပီး (မိုးမခ)

သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဦးတည္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ အာဗာ့ဇ္ (Avaaz.Org) က အလွဴေငြေကာက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ သိန္းေက်ာ္ လက္ခံရရွိျပီး (မိုးမခ)

သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္မ်ားကို ဦးတည္သည့္ ျမန္မာျပည္ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရး ရန္ပုံေငြ လႈပ္ရွားမႈကို ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ အာဗာ့ဇ္ ( http://avaaz.org ) က ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခုအခ်ိန္အထိ ေကာက္ခံရရွိေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ သိန္းေက်ာ္ ျပီဟု သိရသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရက ရုပ္ျမင္မွတ္တမ္းက ေမတၱာရပ္ခံရာတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ အစဥ္အလာျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ျပည္တြင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားက ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္အားသေလာက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ အကူအညီေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

၎အဖြဲ႔သည္ ၂၀၀၇ ျမန္မာျပည္ သံဃာ့သပိတ္ အေရးေတာ္ပုံတြင္ စစ္အစုိးရအား လက္မွတ္ထုိးကန္႔ကြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး ေကာက္ခံရရွိသည့္ အလွဴေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သိန္း ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ထိုေငြကို OSI – Burma Project လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီရာတြင္ သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

Mar Mar Aye sing a song to raise fund for the monks to help Burma

သက္ရွည္က်န္းမာဖို႔ လွဴၾကစို႔
မာမာေအး

ေမ ၈၊ ၂၀၀၈
ေတးသံရွင္ ဂီတပညာရွင္ မာမာေအးက ယခုလက္ရွိျမန္မာျပည္ေလေဘးကူညီေရး တိုက္တြန္းေမတၱာရပ္ခံသည့္ သီခ်င္းထုတ္ေ၀လိုက္သည္။ လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေ၀ၾကပါ။

Burmese in the bay area will designate funds rasied under the supervision of Sasana Moli

ဆန္ဖရန္ ေဘးဧရိယာဴမန္မာမဵား ေလေဘးရန္ပုံေငၾ ၀ိုင္း၀န္းေရး ေဆၾးေႎၾး (မိုးမခ)

မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္၍ အတိဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ဴမန္မာဴပည္သူမဵားအတၾက္ အကူအညီေပးအပ္ရန္ ညႀိႎႁိင္းေဆၾးေႎၾးပၾဲတစ္ရပ္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စစၤကို ပင္လယ္ေအာ္ေဒသ ၀န္းကဵင္ရႀိ ဴမန္မာမဵားက ေမလ ၇ ရက္ေနႛ ညေနတၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့သည္။ ဖရီးေမာင့္႓မိႂႛ ေမတၨာနႎၬ၀ိဟာရတၾင္ ဴပႂလုပ္သည့္ အဆိုပၝအစည္းအေ၀းသိုႛ အဆိုပၝေဒသ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာအသင္းအဖၾဲႛမဵားအပၝအ၀င္ ေဒသခံ ဴမန္မာလူမဵႂိးမဵား ၁၀၀ ခန္ႛ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတၾင္ တက္ေရာက္လာသူမဵားက လႀႃဒၝန္းေငၾမဵားကို သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္မႀတဆင့္ လႀႃဒၝန္းသၾားရန္ တညီတညၾတ္တည္း သေဘာတူညီခဲ့ဳကသည္။ ထိုႛဴပင္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္ လိုအပ္ေနသည့္ အေရးေပၞအေဴခအေနမဵားအား ကမၲာ့ကုလသမဂၢ က အဴမန္ဆံုး တိုက္ရိုက္ကိုင္တၾယ္ေဆာင္ရၾက္ပၝရန္ ပန္ဳကားစာ ထုတ္ဴပန္မည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဳကသည္။

အစည္းအေ၀းသိုႛ အဆိုပၝေဒသ အေဴခစိုက္ အေမရိကန္ သတင္းဌာနမဵားက လာေရာက္သတင္းရယူခဲ့ဳကသည္။

Penang Sayadaw appeals Burmese for help to aid Burma after the StormPenang Sayadaw appeals Burmese for help to aid Burma after the Storm

Sasana Moli will raise fund to help Cyclone's victims of Burma

သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဆရာေတာ္မဵား ဴမန္မာဴပည္ေလေဘး ကူညီေရးအတၾက္ အလႀႃခံဳကမည္
ဂီတပညာရႀင္ မာမာေအးက သံဃာေတာ္မဵား မတည္မည့္ ရန္ပုံေငၾပၾဲမဵားတၾင္ မိမိ၏ အႎုပညာ အသံကို လႀႃဴပီး လုပ္အားေပးမည္ဟု ကတိေပး

မိုးမခ၊ ေမ ၆၊ ၂၀၀၈။ ပစိဖိတ္အခဵိန္ ၁၄း၀၀

မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး၊ သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ နာယကဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒဘိ၀ံသ၏ စဵာပနသိုႚ ဳကၾေရာက္လာဳကေသာ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ဦးပညာ၀ံသ၊ လန္ဒန္ေရာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးဆရာေတာ္ ဦးဥတၨရႎႀင့္တကၾေသာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဟန္းေတာ္မဵား စုံညီဳကလဵက္ ဴမန္မာဴပည္ရႀိ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားကို ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းမဵား၊ သံဃာေတာ္မဵား အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ႎိုင္ေရးအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ဳကရန္ ဆုံးဴဖတ္ဳကေဳကာင္း ဳကားသိရသည္။

ဂီတအႎုပညာရႀင္ မာမာေအးကလည္း စဵာပနအခမ္းအနားသိုႚ သူတတ္စၾမ္းသမ႖ဂီတဴဖင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ဴပီးေနာက္ ဆရာေတာ္မဵားအားလုံးေရႀႚေမႀာက္ အသိေပး ေလဵာက္ထားရာတၾင္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဆရာေတာ္မဵားႎႀင့္ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းမဵားတၾင္ ကဵင္းပမည့္ သံဃာေတာ္မဵား၏ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားအတၾက္ အလႀႃခံသည့္ ရန္ပုံေငၾပၾဲမဵားတၾင္ မိမိ၏ ဂီတအႎုပညာအသံကို လႀႃဴပီး လုပ္အားေပးမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ကတိေပးသၾားသည္ဟု ဆိုပၝသည္။

ဂီတပညာရႀင္ မာမာေအးက မိုးမခသိုႚ ေဴပာဳကားရာတၾင္ လက္ရႀိ ဴမန္မာဴပည္ႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္သားတိုႚမႀာ အစစ အရာရာ ဆုံးရႁံးနစ္နာ အားနည္းေနခဵိန္ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဆရာသမားမဵားဴဖစ္ေသာ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္တကၾ လူထုေဒၞအမာ၊ ေဳကးမုံဦးေသာင္းတိုႚ ဆုံးရႁံးရသည္သာမက ယခု ဴပည္သူတိုႚကိုယ္တိုင္ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္တိုႚကိုပၝ ကပ္ေပၝင္းစုံဴဖင့္ ပဵက္စီးေနရဴပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ထိုႚေဳကာင့္ ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္တကၾ အမဵႂိးသားေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ အာဇာနည္မဵား မႀာထားရစ္ေသာ ညီညၾတ္ေရးကို ယခုအခဵိန္မႀာ ထုတ္ေဖာ္ဴပသရမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ မိမိ တတ္စၾမ္းသမ႖ဴဖင့္ ေဆာင္ရၾက္ရန္မႀတပၝး ယခုအခဵိန္တၾင္ အခဵင္းမဵားေနစရာ မရႀိေဳကာင္း၊ သိုႚပၝ၍ သံဃာေတာ္မဵားကို မိမိ ပန္ဳကားခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားပၝသည္။

Friday, May 2, 2008

Quote by U Kovida

သာသနာ့အေရး ဒို႕အေရးေပ
ဆရာေရာ တကာေရာ မေလွ်ာ့ေသာစိတ္ေတြ
ဘယ္ရန္သူမ်ဳိး ထိုးေဖာက္ပါေစ
ဒို႕မမႈ ေပါင္းစုကာကြယ္မေလ
သာသနာ့အေရး ဒို႕အေရးေပ။

(ဦေကာ၀ိဒါဘိ၀ံသ-မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္)

Tribute to U Kovida from Ashin Nanika

 ေကဵးဇူးဂုဏ္ရႀိန္ ထူး ထိန္ ထၾဋ္မုိႛ
ဦးႎႀိမ္ညၾတ္လုိႚ ရႀိခုိးမယ္

အရႀင္ဉာဏိက

ေမ ၂၊ ၂၀၀၈

စာေရးသူက မစုိးရိမ္စာသင္သားေဟာင္း။ မစုိးရိမ္မႀာေနခဲ့႓ပီး မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မဵားဆီက ပညာေတၾ ေလ့လာဆည္း ပူးခဲ့တာ။ ဆုိေတာ့ ကုိယ့္ငၝးခဵဥ္မုိႛ ကို္ယ္ခဵဥ္တယ္ဴဖစ္မႀာစုိးလုိႛ မစုိးရိမ္နဲႛ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မဵားအေဳကာင္း မေဴပာလုိခဲ့ဘူး။ သုိႛေပမယ့္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးေကဵးဇူးမကင္းလုိႛ မစုိးရိမ္ အေပၞသံေယာဇဥ္ရႀိတဲ့ မိတ္ေဆၾေတၾက မစုိးရိမ္နဲႛ မစုိးရိမ္ ဆရာေတာ္႒ကီးအေဳကာင္း ေဴပာဴပဖုိႛတုိက္တၾန္းဳကတယ္။

မစုိးရိမ္ ေကဵာင္းတုိက္႒ကီးကေတာ့ ပရိယတၨိနယ္ပယ္မႀာ၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံ နယ္ခဵဲႛေအာက္ကလၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အာဏာရႀင္မဵားေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အမဵိႂးသား ေရးလႀႂပ္ရႀားမႁမႀန္သမ႖မႀာ၊ ထိပ္ဆုံး ကရႀိတဲ့ေကဵာင္းတုိက္႒ကီးတစ္ခုဴဖစ္တယ္လုိႛဆုိလုိက္လဵင္ အတန္ ႓ခႂံငုံမိမႀာပၝ။ ဒီေနရာမႀာ မစုိးရိမ္ေကဵာင္းတုိက္ထက္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာ၀ိဒၝဘိ၀ံသအေဳကာင္းကုိပဲ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။

မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး စံလၾန္ေတာ္မူတဲ့သတင္းကုိ ဳကားမိတဲ့ ဒကာတစ္ဦးက မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ သူမတူ ထင္ရႀားတဲ့ သေကႆတစ္ခုကုိ ေဴပာဴပႎုိင္မလားလုိႛ ေလ႖ာက္တယ္။ ဒၝမဵားခက္တာမႀတ္လုိႛ။ ဒီလုိထင္လုိ္က္တယ္။ တကယ္ ေဴပာမယ္ဆုိေတာ့ ဘာကုိေဴပာရမယ္ဆုိတာ ေ၀ခၾဲမရ ဴဖစ္မိတယ္။ စုိးရၾံႛစိတ္လည္း ၀င္လာမိတယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ။ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးမႀာက သူမတူ၊ ဘယ္သူမႀ မတုႎုိင္တဲ့ ဂုဏ္ေတၾဆုိတာက အမဵား႒ကီး။ ဒီေတာ့ ဂုဏ္ရႀားလုိႛ ေဴပာဖုိႛခက္တာ မဟုတ္ပဲ၊ ဂုဏ္မဵားလုိႛ အခက္ေတၾႛဴဖစ္ေနရတာ။ ကုိယ္ခဵီးပမည့္ စကားလုံးဴဒပ္ေတၾက ဆရာေတာ္ ႒ကီးရဲ့ အရႀိဂုဏ္ကုိ ထပ္ခဵပ္အမႀီ မဴဖစ္ႎုိင္မႀာမုိႛ ဂုဏ္နဲႛဴဒပ္ တပ္ထပ္တည္း မကဵမႀာကုိ စုိးရိမ္တာ။ သုိႛေပမယ့္ ကုိယ္သိ ထားသမ႖ေလးထဲက အထင္ရႀားဆုံးလုိႛ ယူဆတဲ့ ဂုဏ္တစ္ပုဒ္ကုိ ရုတ္တရက္ပဲ ဴပန္ေဴပာဴဖစ္လုိက္တယ္။

အဲဒၝက 'ယေနႛေခတ္ ႎႀစ္ငၝးဆယ္အတၾင္း ဓမၳာစရိယစာေမးပၾဲသမုိင္းမႀာ ပၝရာဇိကဏ္ကဵမ္းစာႎႀင့္ ပတ္သက္လဵင္ ဆရာေတာ္႒ကီးဟာ အေအာင္ဴမင္ဆုံး၊ အေကဵာ္ဳကားဆုံး၊ စာလုိက္တပည့္သံဃာအမဵားဆုံး၊ နံပၝတ္တစ္၊ နံပၝတ္ ၀မ္း၊ Second to None/ စာခဵဆရာေတာ္တစ္ပၝးဴဖစ္တယ္' ဆုိတာပၝ။ စာေရးသူရဲ့ အေဴဖကုိ ဴမန္မာတစ္ႎုိင္ငံလုံးရႀိ ဘယ္ရဟန္း ပညာရႀိတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမႀ ကန္ႛကၾက္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဴငင္းမည့္သူလည္း မရႀိႎုိင္ပၝဘူး။ ဒီေလာက္ထိ သာသနာအတၾက္ အကဵိႂးမဵားခဲ့တဲ့ဆရာေတာ္႒ကီးပၝ။ ဒီအတၾက္ ထင္ရႀားေအာင္ အနည္းငယ္ ခဵဲႛေဴပာဴပခဵင္ပၝတယ္။

ေနႛလည္ ၁၂ နာရီတိတိအခဵိန္ဆုိတာက အမဵားစုစာသင္သားေတၾ ေနႛဆၾမ္းစားအ႓ပီး ေခတၨနားခဵိန္။ မႎၨေလးဆုိတာ ကလည္း ေနကတစ္ႎႀစ္ပတ္လုံးပူ႓ပီး အ႓မဲတန္းေခ႗းတစီးစီးနဲႛ ပူအုိက္႓ပီးေနတတ္တာ။ ဒီလုိစာသင္သားအမဵားစု အနားယူတတ္ခဵိန္မဵိႂး၊ အပူရႀိန္ေတာက္ေတာက္အခဵိန္မဵိႂးမႀာမႀ ဓမၳာရိယစာ၀ၝမဵားထဲမႀာ အခက္ခဲဆုံး၊ နည္းပရိယာယ္ အ႐ကၾယ္ဆုံးဴဖစ္တဲ့ ပၝရာဇိကဏ္စာ၀ၝကုိ ဆရာေတာ္႒ကီးက ပုိႛခဵခဲ့တာ။ ဒီအခဵိန္မႀာ ဒီစာ၀ၝကုိေရၾး႓ပီး ပုိႛခဵတဲ့ ဆရာ ေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ မိမိစၾမ္းရည္အေပၞယုံဳကည္မႁ ဘယ္ေလာက္ခုိင္မာသလဲဆုိတာ ဒီတစ္ခုထဲနဲႛ မႀန္းဆသိႎုိင္ပၝတယ္။

ေနာက္႓ပီး မႎၨေလး႓မိႂႛဆုိတာက စၝခဵအေကဵာ္အေမာ္ဆရာေတာ္ေတၾ အမဵားစုေနတဲ့႓မိႂႛ။ ေခတ္မီမီ ေဴပာရလဵင္ ကၾန္ပီတီးရႀင္း (Competition) သိပ္မဵားတဲ့႓မိႂႛ။ ႓ပိႂင္ဆုိင္မႁမဵားတဲ့႓မိႂႛ။ စာသင္သံဃာေတၾအေနနဲႛ ဆရာေရၾးဖုိႛ အခၾင့္အလမ္းအေပၝဆုံး႓မိႂႛ။ ဒီအထဲ ဓမၳာစရိယတန္းလုိစာ၀ၝမဵိႂးဆုိတာကလည္း စာလုိက္သံဃာေတာ္ေတၾအေနနဲႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ကုိယ့္ေရၾးခဵယ္မႁနဲႛ စာတက္တတ္ဳကတာ။ စာသင္ႎႀစ္စ တစ္ပတ္ဆယ္ရက္ခန္ႛ အစမ္းတက္ေရာက္ဳကည့္လုိႛ ဒီစာခဵဆရာ မဟန္ဘူးထင္လုိႛကေတာ့ တာ့တာပဲ။ ဘယ္ကုိယ္ေတာ္မႀ တေတာင္ပၾန္းခံ၊ ဒူးပၾန္းခံ႓ပီး ဆက္လက္တက္ေနမယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိအေနအထားမဵိႂးမႀာ စာသင္သားသံဃာေတၾ အနားယူလုိတတ္တဲ့ ေနမၾန္းတည့္ ၁၂ နာရီတိတိ အခဵိန္မဵိႂးမႀာမႀ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးက ဓမၳာစရိယကဵမ္းစာမဵားထဲမႀာ အခက္ခဲဆုံး ကဵမ္းစာ၀ၝကုိ ေရၾး႓ပီးပုိႛခဵတာ။

တကယ္ဆုိ စာ၀ၝခဵိန္က စာလုိက္သံဃာနည္းပၝးဖုိႛ အေဳကာင္းေပၝင္း စုံေနတာ။ သုိႛေပမယ့္ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ စာ၀ၝကုိ လုိက္ခၾင့္ရဖုိႛက ဧရာမ အခၾင့္အေရး႒ကီးတစ္ခု။ထုိင္စရာတစ္ေနရာရဖုိႛ ေနရာကုိ ႒ကိႂတင္ ဦးဳကရတာ။ သတ္သတ္မႀတ္မႀတ္ ကုိယ့္ေနရာေလး မတည္႓မဲမီ ပထမတစ္ပတ္ေလာက္အတၾင္းမႀာဆုိ ကုန္းကုန္းကၾကၾ ဒူးခဵစရာေနရာ ေလးတစ္ေနရာရဖုိႛ သူႛထက္သူဦးေအာင္ ႒ကိႂတင္သၾား႓ပီး သင္းပုိင္ေလးေတၾ ခင္းဳကရတာ။ ႎုိ္ႛမဟုတ္လုိႛကေတာ့ ေလႀခၝးခုံေပၞမႀာ၊ ေကဵာင္းေရႀႛသစ္ပင္ရိပ္ေအာက္မႀာ တစ္၀ၝတၾင္းလုံး ေနရာယူေပေတာ့။ အဲဒီလုိကုိ ဆရာေတာ္ဘုရား ႒ကီး စာ၀ၝက စာလုိက္သံဃာမဵားအဳကား ေရပန္းစားတာ။

ေရပန္းမစား ေနပၝရုိးလား။ ဆရာေတာ္႒ကီးက ခက္ခဲတဲ့ကဵမ္းစာ႒ကီးကုိပဲ နားလည္လၾယ္ေအာင္ ပုိႛခဵႎုိင္စၾမ္းတာ၊ ဟာသဉာဏ္ရၿင္ရၿင္နဲႛ စာသင္သားေတၾရဲ့စိတ္ဓာတ္ကုိ ဴမင့္တင္ေပးႎုိင္တာ၊ စာေပဗဟုသုတတင္မက အေထၾေထၾ ဗဟုသု တကုိပၝ ေပးႎုိင္စၾမ္းတာ၊ ဒၝေတၾက ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ အစၾမ္းအစ။

ကုိယ္ကဵင့္တရားပုိင္းဳကဴပန္ေတာ့ အာဏာမမက္၊ ရာထူးမမင္၊ လာဘ္ရၿင္ဖုိႛ မစဥ္းစား၊ အာဏာရႀိသူ၊ ရာထူးရႀိသူတုိႛ ႒ကိႂးဆၾဲရာမကပဲဲ အမဵိႂးဘာသာ သာသနာေရး သက္သက္အေပၞမႀာသာ အာရုံစူးႎႀစ္ထားခဲ့တဲ့ဆရာေတာ္႒ကီး၊ မိမိအသက္နဲႛ အမဵိႂးဘာသာသာသနာယႀဥ္လာလဵင္ အမဵိႂးဘာသာဖက္ကုိ အေလးသာခဲ့တဲ့ဆရာေတာ္႒ကီး။ ခုေတာ့ ပရိယတၨိသမုိင္းမႀာ တုႎႁိင္းဖုိႛ ခက္ခဲတဲ့ တစ္ေခတ္တစ္ ခၝမႀာ တစ္ပၝးတည္းသာ ရႀားရႀားပၝးပၝး ေပၞေပၝက္လာတဲႛ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဘ၀ခႎၭာေ႐ကၾလုိႛ သၾားခဲ့႓ပီ။ တရားသံေ၀ မယူပၝပဲ ငုိထုိက္လုိႛသာ ငုိလုိက္ဳကမယ္ဆုိလဵင္ဴဖင့္ တပည့္စာသင္သားသံဃာေတာ္ေတၾရဲ့ လၾမ္းမဵက္ရည္ေတၾက သမုဒၬရာေရဴပင္ထက္ ပုိမုိကဵယ္ဴပန္ႛသၾားမလားပၝ။

စာခဵတင္လား။ ဘယ္ဟုတ္လိမ့္မလဲ။ စာေရးသူတုိႛလုိ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ပုိႛခဵတဲ့ပၝရာဇိကဏ္စာ၀ၝကုိ ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္သင္ယူဖူးလုိႛပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဆရာေတာ္ရဲ့ မစုိးရိမ္ပၝရာဇိကဏ္အေဴဖစာအုပ္ကုိ ဳကည့္ရႀႂဖူးလုိႛပဲဴဖစ္ဴဖစ္ အသက္ငၝးဆယ္ေအာက္ရႀိ ဓမၳာစရိယ၀င္သံဃာေတာ္မဵားအေနနဲႛ တစ္နည္းနည္းနဲႛေတာ့ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ေကဵးဇူးတရားနဲႛကင္းသူဆုိတာလည္း အေတာ္ကုိ ရႀားမႀာပၝ။ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ မစုိးရိမ္ပၝရာဇိကဏ္ကဵမ္းစာအုပ္႒ကီးကလည္း ဓမၳာစရိယစာေမးပၾဲသမုိင္းရဲ့ အခုိင္မာဆုံး မႀတ္တုိင္႒ကီးတစ္ခု မဟုတ္လား။

အသစ္ေတၾဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္း အေဟာင္းကုိေတာ့ တလည္လည္ ဆုိတဲ့စကားရႀိေပမယ့္ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ ကဵမ္းစာအုပ္႒ကီး နဲႛပတ္သက္လာလဵင္ ေနာက္ထၾက္တဲ့ ဘယ္အသစ္ေတၾမႀ ေကာင္းတယ္လုိႛ ဆုိမရႎုိင္ေအာင္ကုိပဲ၊ ေခၝင္းေဖာ္လုိႛ မရ ႎုိင္ေအာင္ကုိပဲ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ ကဵမ္းစာ႒ကီးက ေခၝင္းေမာ္႓မဲ၊ ေခၝင္းေပၞဆဲ။ သစ္လၾင္ဆဲ။ သစ္လၾင္႓မဲ။ ဒီစာ ေမးပၾဲနဲႛ ဒီစာသင္စနစ္ရႀိေနသမ႖ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ ကဵမ္းစာအုပ္႒ကီးကလည္း ခန္ႛခန္ႛသန္ႛသန္ႛ ေနရာယူေနဆဲ ဴဖစ္ေနဦးမႀာပၝပဲ။

ဂုဏ္ကုိဂုဏ္မႀန္း မသိတဲ့သူေတၾကေတာ့ ခဵီးကဵႃးစကားဆုိရမည့္အစား အမနာပစကားေတၾကုိသာ ဆုိတတ္ဳကတယ္။ ဒၝလည္း အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး။ သူေတာ္ေကာင္းမႀ သူေကာင္းစကားဆုိတတ္ေလတာ။ သဘာ၀။

သရီရႍ ဂုဏနဥၤ၊ ဒူရ မစၤ ႎၨ မႎၨရံ။
သရီရံ ခဏ၀ိဒၭံသီ၊ ကပၯဌာယိေနာ ဂုဏာ။

ခႎၭာကုိယ္႒ကီးနဲႛ ဒီကုိယ္႒ကီးကုိ အမႀီဴပႂ႓ပီး ရရႀိလာတဲ့ ဂုဏ္ေတၾနဲႛက မတူႎုိင္ပၝဘူးတဲ့။ ဂုဏ္ရဲ့တည္ရာ ကုိယ္ခႎၭာ႒ကီး ကၾယ္ေပဵာက္သၾားေပမယ့္ ဂုဏ္ကေတာ့ လၾယ္လၾယ္နဲႛ ေပဵာက္ကၾယ္မသၾားပဲ ကမၲာရႀည္ဳကာ တည္ေနတတ္တယ္ … တဲ့ နီတိဆရာမဵားက ေဴပာတယ္။

ဴမတ္ဗုဒၭကုိယ္ေတာ္တုိင္လည္း "ရူပံ ဇီရတိ မစၤာနံ၊နာမ ေဂၝတၨံ နဇီရတိ" လုိႛ မိန္ႛထားတယ္။ ရုပ္ခႎၭာကုိယ္႒ကီး ေဆၾးေဴမႛအုိေဟာင္းေပမယ့္ အမည္နာမ ဂုဏ္အလႀေတၾကေတာ့ အုိဳကတယ္လုိႛ မရႀိပၝဘူးတဲ့။ ဒီစကားက ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးလုိ ပုဂၢိႂလ္ထူးနဲႛမႀ တကယ့္ကုိ လုိက္ဖက္ညီတဲ့အဆုိပၝ့။

ဘာသာ သာသနာအတၾက္၊ တုိင္းဴပည္နဲႛ လူမဵိႂးအတၾက္ ကုိယ္နဲႛအသက္ကုိ မငဲ့ကၾက္ပဲ ဦးေဆာင္ဦးရၾက္ ထမ္းရၾက္ခဲ့ တဲ့ဆရာေတာ္႒ကီး၊ တာ၀န္ေကဵပၾန္ခဲ့တဲ့ မဟာလူသား ဆရာေတာ္႒ကီးတပၝးမုိႛ ဘ၀လားေကာင္းဖုိႛအတၾက္ ပူေဆၾး ေဳကာင့္ဳကဴဖစ္ေနစရာေတာ့ အမႀန္မလုိပၝဘူး။ သုိႛေပမယ့္ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ တုႎႁိင္းမဲ့ေကဵးဇူးဂုဏ္ေတၾကုိ ေမ႖ာ္ မႀန္းတမ္းတ႓ပီး တပည့္တပမ္းေတၾအေနနဲႛေတာ့ ေနာင္ႎႀစ္ေပၝင္းဳကာေညာင္းစၾာ ေအာင့္ေမ့တမ္းတ သတိရစိတ္ ဴဖစ္ ေနဦးမႀာကေတာ့ အမႀန္ပၝပဲ။ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီးရဲ့ အမည္နာမ ဂုဏ္၀ိေသသေတၾကလည္း သာသနာ့သမုိင္း၊ ဴမန္မာ့သမုိင္း ေလဟာဴပင္မႀာ အစဥ္ထာ၀ရ ရႀင္သန္ေမၿးပဵံႛကာ ေ၀့၀ဲလၾင့္ပဵံလဵက္ ေနေလဦးမႀာလည္း ေသခဵာလႀပၝတယ္။ ။

ေဴခေတာ္ဦးခုိက္လဵက္
တပည့္
ဉာဏိကာဘိ၀ံသ
ေမတၨာနႎၬ၀ိဟာရ ဓမၳရိပ္သာ
ကာလီဖုိးနီးယားဴပည္နယ္

မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ၏ အႏၱိမအဂၢိ စ်ာပန အခမ္းအနားသို႔ သာသနေမာဠိ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား ေရာက္ရွိ

မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ၏ အႏၱိမအဂၢိ စ်ာပန အခမ္းအနားသို႔ သာသနေမာဠိ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား ေရာက္ရွိ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ေမ ၂၊ ၂၀၀၈

သာသနေမာဠိ ဥကၠ႒ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရတို႔ နယူးေယာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဌာေန ဒုဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦး၀ိလာသႏွင့္တကြ အျခားေရာက္ရွိေနၾကျပီျဖစ္ေသာ သာသနေမာဠိဆရာေတာ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကလ်က္ အစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ေနၾကျပီဟု ဆိုပါသည္။

ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စြမ္းရည္ကို မိုးမခက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ - ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားက ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ အရိုးျပာတို႔ကို မွ်ေ၀ေပးေစလိုသည့္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ဆိုေၾကာင္း၊ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ကလည္း သံဃာေတာ္မ်ားက အာဏာပိုင္တို႔ အတားအဆီးမ်ားကို ဥပကၡာျပဳလ်က္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဓာတ္ပုံကားခ်ပ္ၾကီးကို ျပခန္းတြင္ တင္ဆက္ျပသ ပူေဇာ္ခဲ့သကဲ့သုိ႔ ဆရာေတာ္ၾကီးကို ဂုဏ္ျပဳအေလးအနက္ထားေသာ ျပတိုက္တခု တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္လိုသည့္ ဆႏၵမ်ား ရွိသည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ားထုတ္ေ၀သည့္ မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္၏ ယခုလထုတ္ မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးဓာတ္ပုံႏွင့္ မိန္႔ဆိုခ်က္ေကာက္ႏုတ္စာသားကို ေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္မွာလည္း ဆရာေတာ္ၾကီးအား အမွတ္တရ ႏႈတ္ဆက္ေနသလို ၀မ္းနည္းစရာ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ျဖစ္ရသည္ဟု ဆရာေတာ္တပါးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာပါသည္။

သာသနေမာဠိဆရေတာ္မ်ား ဦးစီးသည့္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ စ်ာပနေကာ္မတီအေနျဖင့္ အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ ယခုလာမည့္ စေန၊တနဂၤေႏြတြင္ က်င္းပမည့္ အခမ္းအနားသို႔ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံက စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ တက္ေရာက္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္ၾကီး တဖြဖြေျပာဆို တုိက္တြန္းခဲ့ေသာ ညီညြတ္သည့္ အင္အားကို ထုတ္ေဖာ္လ်က္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ေနာက္ဆုံးခရီးကို ပို႔ေဆာင္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုရက္သတၱပတ္ကုန္တြင္ က်င္းပသည့္ စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔ မလာေရာက္ႏိုင္ၾကေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပက ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ပရိသတ္၊ တပည့္၊ ရဟန္းသံဃာ၊ တကာ တကာမမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္တကြ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ အသက္မငဲ့ေသာ သံဃာအာဇာနည္မ်ားကို ရည္စူးျပီး မိမိတို႔ ေရာက္ရွိရာ ေက်ာင္းကန္ဘုရားတို႔တြင္ အလွဴဒါန ေကာင္းမႈကုသိုလ္တို႔ျပဳလုပ္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္းလည္း ေမတၱာရပ္ခံထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပက ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာမ်ား အသီးသီးပို႔လာၾကသည္ျပီး အခ်ဳိ႔က သာသနာ့အလံေတာ္ကို ေက်ာင္းကန္မ်ားတြင္ တိုင္၀က္လႊင့္ထူျပီး ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ျပဳလုိသည္ဟုပင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။