Tuesday, April 22, 2008

ပီနန္ဆရာေတာ္ၾကီး ႏွစ္သစ္ကူး မဂၤလာတရားေတာ္

၁၃၇၀ ခုႎႀစ္ ႎႀစ္ဆန္း ၁ ရက္
ကမၲာ့သာသနာ႓ပႂ၊ အဂၢမဟာပၸိတ၊ ေကဵးဇူးေတာ္ရႀင္၊ ပီနန္ဆရာေတာ္ဳကီး
ႎႀစ္သစ္ကူးမဂႆလာတရားေတာ္

ဧဴပီ ၂၂၊ ၂၀၀၈

၁၃၇၀ခုႎႀစ္၊ သဳကႆန္ကဵရာ ႎႀစ္သစ္ကူးမဂႆလာအခၝ၌ ႓မန္မာ႓ပည္သူ႓ပည္သားအေပၝင္းတုိႚ ေအာင္ရာ ေအာင္ေဳကာင္း ေအာင္ဆုေတာင္း၍ ေအာင္ေကာင္းဳကီးအ႓ဖာ႓ဖာ ေလာကီ ေလာကုတၨရာ မဂႆလာမဵား႓ဖင့္ ေန ့စဥ္ေန ့တုိင္း မဆုိင္းမတၾ ႓ပည့္စုံဳကပၝေစလုိႚ ဘုန္းဳကီးက ေရႀးဦးစၾာဆုေတာင္းမဂႆလာ ႓ပႂလုိက္ရပၝတယ္။

ဆုေတာင္းမဂႆလာ႓ပႂတယ္ဆုိတဲ့အခၝမႀာ ႎႀစ္သစ္ကူးမဂႆလာဆုိေတာ့ ဘုန္းဳကီးတုိႚအားလုံး သိဳကတဲ့အတုိင္းပဲ ခုလုိေပဵာ္ဳကပၝးဳက စားဳကေသာက္ဳက ကဳက ခုန္ဳက ဳကားရတာေတၾ၊ ေတၾႚထိ ခံစားရတာေတၾကုိ လူတုိင္း လူတုိင္း ႎႀစ္သစ္ကူးမဂႆလာလုိ ့ နားလည္ သေဘာေပၝက္ထားဳကပၝတယ္။

သုိႚေသာ္လည္း ဴမတ္စၾာဘုရားရဲ ့ အလုိေတာ္ကဵ ႎႀစ္သစ္ကူးမဂႆလာဆုိတာကေတာ့ ပုိ႓ပီးေတာ့ အေရးဳကီးပၝတယ္။ ဗုဒၭဘာသာ၀င္မဵား႓ဖစ္ဳကတဲ့ ရဟန္းရႀင္လူ႓ပည္သူအမဵား အုပ္ခဵႂပ္သူမဵားပၝမကဵန္ ႎႀလုံးသၾင္းဖုိ ့ကေတာ့ ႓မတ္စၾာဘုရားေဟာဳကားတဲ့ မဂႆလာက အေရးအဳကီးဆုံးပၝပဲ။

ဘာ႓ဖစ္လုိႚ့လဲဆုိေတာ့ မေကာင္းတာေတၾကုိ စၾန္ႚ့ပယ္႓ပီးေတာ့ ႓မန္မာ႓ပည္သူ႓ပည္သား၊ ကမၲာသူကမၲာသားတုိႚရဲႚအကဵႂိးကုိ လုပ္သၾားမႀသာလႀဵင္ မဂႆလာ႓ဖစ္တယ္လုိႚ ႓မတ္စၾာဘုရား ေဟာဳကားထားတယ္။ မေကာင္းတဲ့ဟာေတၾဟာ ဘာေတၾလဲဆုိေတာ့ သတ္႓ဖတ္၊ ညႀဥ္းဆဲ၊ လာဘ္စား၊ ခုိးယူဆုိတဲ့ မေကာင္းတဲ့အလုပ္မႀန္သမဵႀကုိ ပယ္ရမယ္။ လိမ္ညာ လႀည့္႓ဖား ေရးသား အကၾက္ဆင္ထားတဲ့ မေကာင္းတဲ့ ေရးသား႓ခင္းမႀန္သမဵႀကုိ စၾန္ႚလၾတ္ရမယ္။ ႓ပီးေတာ့ အထင္လၾဲ အ႓မင္လၾဲေအာင္ ကုိယ့္ဘက္သား၊ ကုိယ့္ေဆၾမဵႂိးေကာင္းစားေရးေတၾကုိ ဳကံစီ ေရးဆၾဲထားတဲ့ မေကာင္းတဲ့ စီမံကိန္းမဵားကုိ စၾန္ႚလၾတ္မႀသာလႀဵင္ မေကာင္းတာေတၾကုိ စၾနႚ္ပယ္တယ္လုိ ့႓မတ္စၾာဘုရား ေဟာဳကားပၝတယ္။

ထုိ ့ေနာက္ စား၀တ္ေနေရးႎႀင့္ မဴပည့္စုံမလုံေလာက္႓ဖစ္ေနတဲ့ ပုဂၢႂိလ္ေတၾမႀာ ႓ဖစ္ေပၞေနတဲ့ ေဘးအႎၨရာယ္ေတၾကုိလဲ ဒုဗၲိကၡ ႎၨရကပ္လုိ ့ေခၞတယ္။ ေဆး၀ၝးေတၾမ႓ပည့္စုံသ႓ဖင့္ ေရာဂၝေတၾ ေကာင္းေကာင္းမကုစားႎုိင္၊ ေရာဂၝသစ္မဵားကုိတုိးပၾားလာတဲ့ ေရာဂႎၨရကပ္၊ တံစုိးလက္ေဆာင္မဵားေပး၍ ႓ဖားေယာင္းေသၾးေဆာင္႓ပီး ႓မန္မာလူမဵႂိးအခဵင္းခဵင္း စိတ္၀မ္းကၾဲေအာင္ ဖန္တီးေပး႓ပီးေတာ့ သတ္႓ဖတ္ ညႀဥ္းဆဲ႓ခင္းဆုိတဲ့ သတၪ ႎၨရကပ္၊ အဲဒီ အဆုိပၝ ေခတ္သစ္ကပ္သုံးပၝးမႀ ေကဵာ္လၾန္ မႀသာလႀဵင္ ႓မန္မာ႓ပည္ဳကီးဟာ အကဵႂိးရႀိမယ္။

ဒၝေဳကာင့္မုိႚလုိ ့႓မတ္စၾာဘုရားရဲ ့ အလုိေတာ္ကဵ မဂႆလာရႀိခဵင္ရင္ေတာ့ မေကာင္းတဲ့ဟာေတၾကုိ စၾန္ႚပယ္႓ပီးေတာ့ ေကာင္းတဲ့ ႓မန္မာ႓ပည္သူ႓ပည္သား၊ ကမၲာသူကမၲာသားတုိႚရဲႚအကဵႂိးကုိ လုပ္မႀသာလဵႀင္ တကယ့္ ႎႀစ္သစ္ကူးမဂႆလာ ႓ဖစ္ပၝမယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ လၾန္ခဲ့တဲ့၊ ႓ဖစ္ခဲ့တဲ့ဟာေတၾကုိ စၾန္ႚပယ္႓ပီးေတာ့ ႓မန္မာေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၀ ခုႎႀစ္၊ ႎႀစ္သစ္ကူးမဂႆလာအခဵိန္တၾင္ မေကာင္းတာမႀန္သမႀဵကုိ အကုန္အစင္စၾန္ႚလၾတ္၍၊ ႓မန္မာႎႀင့္ ကမၲာ့႓ပည္သူ႓ပည္သားအကဵႂိးကုိ ဆထက္ ထမ္းပိုး သယ္ပုိး ရၾက္ေဆာင္ႎုိင္ဳကေသာ ဗုဒၭအလုိေတာ္ကဵ ႎႀစ္သစ္ကူးမဂႆလာ ႓ဖစ္ပၝေစလုိ ့ နိဂုံးခဵႂပ္အေနႎႀင့္ ဘုန္းဳကီးဆုေတာင္းလုိက္ပၝတယ္၊၊

No comments: