Friday, November 16, 2007

ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၏ ၾသ၀ၝဒ

သာသနာ့ဥေသ႖ာင္
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားအဖၾဲ ့ခဵႂပ္
ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၏ ဳသ၀ၝဒ

၂၀၀၇ ႎုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္

ဘုန္းဳကီးသည္ ၁၉၅၇ ခုနႀစ္၊ ဴမန္မာဴပည္မႀ ထၾက္ခၾာခဲ့ဴပီး ဓမၳဒူတသာသနာဴပႂ ပညာရပ္မဵား သင္ဳကားေနရင္း သာသနာဴပႂ လုပ္ငန္းရပ္မဵားကို တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ပၝသည္။ ၁၉၆၂ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာဴပည္ကို စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းသၾားေသာ သတင္းကို ဳကားရေသာေဳကာင့္ လၾန္စၾာ စိတ္ထိခိုက္ခဲ့ပၝသည္။

ဒၝေပမဲ့ တေနႚ ေကာင္းနိုး ေကာင္းနိုး နႀင့္ ေမႀဵာ္ကိုးေနခဲ့ရာမႀ ပိုမို ဆိုးရၾားလာတာကို ဴမင္ေတၾ ့ရသဴဖင့္ ေမႀဵာ္လင့္ခဵက္ကင္းမဲ့လာ၍ ေတၾေ၀ေနစဥ္ လၾန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ အေရးအခင္းမဵားတၾင္ အဴပစ္မရႀိ လက္နက္မဲ့ ရဟန္းေတာ္မဵားႎႀင့္ ေကဵာင္းသားေကဵာင္းသူ ဴပည္သူအမဵားတို ့အား ႎႀိပ္စက္ညႀဥ္းပန္း ေထာင္ခဵသတ္ဴဖတ္ဴခင္းမဵားကို ဴမင္ေတၾ ့ရေသာအခၝ လၾန္စၾာမႀပင္ စိတ္မခဵမ္းမသာ ဴဖစ္ေနခဲ့ပၝသည္။ (Photo - RFA)

ဴမန္မာဴပည္တၾင္ ရဟန္းရႀင္လူ ဴပည္သူအမဵားတို ့အား ေန ့ေရာညပၝ လိုက္လံရႀာေဖၾ ဖမ္းဆီးဴပီး ႎႀိပ္စက္ညႀဥ္းပန္း ေထာင္ခဵ သတ္ဴဖတ္ဴခင္းအမႀႂမဵားကို ေန ့စဥ္နႀင့္အမႀဵ ဴပႂလုပ္ေနေသာေဳကာင့္ အမဵားဴပည္သူတို ့မႀာ အဴမဲထိတ္လန္ ့ စိုးရိမ္ ေနဳကရလႀဵက္ အားကိုးရာမဲ ့ ဘ၀သို ့ ေရာက္ေနဳကရပၝသည္။

ထိုစဥ္အခၝ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀ ရဟန္းရႀင္လူ ဴပည္သူတိုႚက ဴပည္ပေရာက္ သာသနာဴပႂဆရာေတာ္တိုႚအား “သံဃာ့သမဂၢီအဖၾဲႚအစည္းတခု ဖၾဲႚစည္းတည္ေထာင္လဵက္ တပည့္ေတာ္တိုႚကို ကယ္ယူေတာ္မူဳကပၝ … ” ဟူ၍ အားကိုးတဳကီး ပန္ဳကား ေလႀဵာက္ထားဳကရႀာပၝသည္။

ထိုစဥ္ ဘုန္းဳကီး စဥ္းစားမိသည္မႀာ “အရင္းဆံုးရင္ တကယ္ဴမတ္ တယ္လိုႚ မဆိုသင့္” ဟူ၍ဴဖစ္ပၝသည္။

ဆိုလိုသည္မႀာ ဘုန္းဳကီးတိုႚအေနဴဖင့္ အားထုတ္ ေဆာင္ရၾက္ဳက၍ နိုင္ငံဴခားသာသနာဴပႂလုပ္ငန္းမဵား ေအာင္ဴမင္ပၝေသာ္လည္း အရင္းမူလဴဖစ္ေသာ ဴမန္မာဴပည္၏ သာသနာေရးကား မေရမရာ ဴဖစ္ေနပၝလႀဵင္ တကယ္ေအာင္ဴမင္သည္၊ ဴမတ္သည္ဟူ၍ မဆိုနိုင္ဘဲ အရင္ရႀႂံးေနသလို ဴဖစ္ေနဴပီ ဟု ဆင္ဴခင္စဥ္းစားဖၾယ္ဴဖစ္ေနပၝသည္။

ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာနိုင္ငံေတာ္၌ အဆက္ဆက္ေသာ စစ္အာဏာရႀင္တခဵႂိႚ၏ ရက္စက္ဳကမ္းဳကတ္ ယုတ္မာမႁ အမဵိႃးမဵိႃးတို ့ေဳကာင့္ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာ ဴပည္သူဴပည္သားတို ့မႀာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ခုနႀစ္မႀ စတင္၍ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္အထိ၊ ၄၅ ႎႀစ္ ကာလပတ္လံုး “ေခတ္သစ္ ကပ္သံုးပၝး” လို ့ ေခၞတဲ့ ဒုကၡမဵိႂးစံု အဖံုဖံုကို ယူကဵႂံးမရ ေတၾႚဳကံႂဳကရ ဴပီး လူတိုင္းလိုလိုပင္ ဆင္းရဲဒုကၡေတၾ ပင္လယ္ေ၀လဵက္ မရႁမလႀ ခၝးသီးစၾာ ခံဳကရပၝသည္။

ေခတ္သစ္ ကပ္သံုးပၝးတို ့အနက္ -

ဒုဗိၲကႎၨရကပ္ ဆိုသည္မႀာကား - စီးပၾားေရ စီမံကိန္းစနစ္ ညံ့ဖဵင္းမႁတိုေဳကာင့္ ဴပည္သူမဵားအဖို ့စား၀တ္ေနေရး စသည္တို ့မႀာ မဴပည့္မစံု မလံုေလာက္မႁေတၾနႀင့္ ေန ့စဥ္နႀင့္အမ႖ ရင္ဆိုင္ေနရဴခင္း။
ေရာဂႎၨရကပ္ ဆိုသည္မႀာ - ေဆး၀ၝးေတၾ မဴပည့္မစံု ဴဖစ္ေနေသာေဳကာင့္ ေရာဂၝမဵားကို မကာကၾယ္ႎိုင္ဘဲ မဴဖစ္သင့္ ေသာ ေရာဂၝသစ္မဵား ဴဖစ္ပၾားဴခင္း၊ ဴဖစ္ဴပီးသား ေရာဂၝေဟာင္းမဵားကိုလည္း မကုသႎိုင္ဴခင္း။
သတၨ ႎၨရကပ္ ဆိုသည္မႀာကား - ရာထူးနႀင့္ တံစုိးလက္ေဆာင္မဵားဴဖင့္ ဴဖားေယာင္း၍ သံဃာေတာ္အခဵင္းခဵင္း၊ ေကဵာင္းသားဴပည္သူတို ့အခဵင္းခဵင္း အိမ္ဳကက္ခဵင္း အိုးမည္းသုတ္၍ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ ေရာင္စံုစၾက္ကာ ေနႚ စဥ္နႀင့္အမ႖ ေသၾးထိုးရန္ တိုက္ေပးေသာေဳကာင့္ အခဵင္းခဵင္း ေသၾးကၾဲရန္ခိုက္မႁမဵားဴဖစ္ဴခင္းဟူ၍ ေခတ္သစ္ကပ္သံုးပၝး ဆိုက္ေရာက္ လဵက္ရႀိေနေပသည္။

ဘုန္းဳကီးတို ့ အထူးသတိေပးလိုသည္မႀာ ဴပည္သူမဵားအခဵင္းခဵင္း၊ ေသၾးကၾဲ ခိုက္ရန္ မဴဖစ္ပၾားေရးပင္ဴဖစ္သည္။

ယင္းသို ့ေသာ ေခတ္သစ္ ကပ္သံုးပၝးတို ့မႀ ေကဵာ္နင္း လၾတ္ေဴမာက္သၾားရန္ ဗုဒၭဴမတ္စၾာ၏ နည္းလမ္းအတိုင္း ဆရာဒကာတိုႚညီညီညာညာ အဴမဲ လက္တၾဲ ပူးေပၝင္းဳကလဵက္ တညီတညၾတ္တည္း ေဆာင္ရၾက္လုပ္ကိုင္ သၾားဳကပၝစို ့။

ဗုဒၭ၏နည္းလမ္းအနႀစ္ခဵႂပ္တရားကား-
ကမၲာသူကမၲာသားတိုႚ အကဵိႂးစီးပၾားနႀင့္ခဵမ္းသာသုခတိုႚ ရရႀိေရးအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ဴခင္းပင္ဴဖစ္သည္။

ယင္းသိုႚ ေဆာင္ရၾက္ မႀသာ ဴမတ္စၾာဗုဒၭ၏သာသနာေတာ္ဴမတ္ဳကီး အဓၾန္ႚရႀည္စၾာ စည္ပင္ဴပန္ႚပၾားမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ပန္ဳကားသိေစအပ္ပၝသည္။

ဴမတ္စၾာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ဴမတ္ဳကီး အဓၾန္ ့ရႀည္စၾာ စည္ပင္ဴပန္ ့ပၾားဘို ့တည္ေဆာက္ပံုမႀာ-

သာဂၝရာ အနာဂၝရာစ၊ ဥေဘာ အေညာ ည နိႍိတာ၊
အာရာဓ သဒၭမၳံ၊ ေယာဂေကၡမ မနူတၨရံ။

(၁) ရဟန္းေယာက္ဵား (၂) ရဟန္းမိန္းမ (၃) ဒၝယကာေယာက္ဵား (၄) ဒၝယိကာမအမဵိႂးသမီး၊ ၄င္းတိုႚေလးဦး အခဵင္းခဵင္း မိမိတို ့ အေပၞ ကဵေရာက္လာေသာ တာ၀န္၀တၨရားမဵားကို မၾန္ဴမတ္ေသာ စိတ္ထားတိုႚဴဖင့္ ပူးေပၝင္းလက္တၾဲဴပီး အဴမဲတေစ ေဆာင္ဳကည္းသၾားပၝက မိမိတိုႚေမ႖ာ္မႀန္းထားေသာ ေလာကီေလာကုတၨရာ ပန္းတိုင္သုိႚ ဧကန္မုခဵ ေရာက္ဳကမည္ကို ဗုဒၭဴမတ္စၾာ ေဟာဳကားမိန္ ့ ေတာ္မူ၏။

ဗုဒၭ၀ၝဒအရ အသက္ေမၾး၀မ္းေကဵာင္းဴဖစ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ မတူဴခားနားဳကေသာ္လည္း ရတနာသံုးပၝးကို ဆည္းကပ္ကိုးကၾယ္ ယံုဳကည္ဳကသူမဵားကို ဥပၝသကာ၊ ဥပၝသီကာမဵားဟူ၍သာ အသိအမႀတ္ဴပႂဳကပၝသည္။ ခၾဲဴခားမႁမရႀိဳကပၝ။

အဟံ ၀ႎၬာမိ ရတၨနတၨယံ
ရတနတၨ အာနူ ဘာေ၀န၊ ေဟာတုေမ ဇယမဂႆလံ။

အဟံ၀ႎၬာမိ ယေန ့ကဵေရာက္ရာ မဂႆလာအခဵိန္ခၝ၌ လာေရာက္ဳကေသာ အကၾဵႎု္ပ္သည္ ရတၨနတၨယံ၊ ဘုရားတရား သံဃာဟုဆိုအပ္ေသာ ရတနာသံုးပၝးကို ၀ႎၬာမိ ရုိေသဴမတ္ႎုိး လက္စံုမိုး၍ ရႀိခိုးကန္ေတာ့ပၝ၏ အရႀင္ဴမတ္ဘုရား။ ရတနတၨ ယာႎုဘာေ၀န၊ ရတနာသံုးပၝး၏ ေကဵးဇူးေတာ္ေဳကာင့္ ေမ၊ အမႀာကံ အကၾဵႎု္ပ္အား ဇယမဂႆလံ ေအာင္ရာေအာင္ေဳကာင္း မဂႆလာအေပၝင္းသည္ ေဟာတု၊ မုခဵမေသၾ ဴဖစ္ပၝေစသတည္း။

No comments: